Amanda Bynes

14-10-2018
Wszystko o: Amanda Bynes - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Amanda Bynes

 • Amanda Bynes pojawi si w najg硂秐iejszym serialu tego roku?

  Kt髍ym? Amanda Bynes (31 l.) jest przyk砤dem tego, jak bycie cz甓ci show biznesu od najm硂dszych lat mo縠 zniszczy 縴cie. Zobacz: Amanda Bynes jest w ci笨y? Kto jest ojcem? Aktorka by砤 zwi眤ana z telewizj od dziecka. Kilka lat temu kariera wysz砤 jej bokiem. Dziewczyna zacz瓿a chorowa na schizofreni paranoidaln. Przed tym, jak trafi砤 ...

 • Amanda Bynes jest w ci笨y? Kto jest ojcem?

  Aktorka opublikowa砤 tajemnicz seri zdj赕. Pami阾acie Amand Bynes (30 l.), kt髍a jako dziewczynka zacz瓿a pracowa w show bizie? Zobacz: Amanda Bynes odstawi砤 w sklepie niez潮 szopk (VIDEO) Amanda mia砤 by s硂dk dziewczynk i idolk nastolatek, jednak jej 縴cie potoczy硂 si inaczej. Ponad 3 lata temu aktorka zacz瓿a chorowa na ...

 • Czy Kanye West mo縠 zarobi na swojej chorobie miliony?!

  Jego z硑 stan zdrowia mo縠 nie by przypadkiem. Wed硊g najnowszych doniesie psychoza Kanye Westa (39 l.) doprowadza砤 ca潮 rodzin na skraj rozpaczy. Zobacz te: Kim Kardashian za砤mana chorob Kanye Westa! Z tego wzgl阣u Kim Kardashian (35 l.) musia砤 wyprowadzi si z dzie鎚i do Kris Jenner (60 l.), poniewa zachowanie rapera by硂 bardzo ...

 • Amanda Bynes zap砤ka砤, gdy spojrza砤 w lustro (FOTO)

  Po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego. Amanda Bynes (29 l.) z pewno禼i chcia砤by wymaza z pami阠i lata 2012-2014. Aktorka chorowa砤 w體czas na schizofreni paranoidaln i zanim trafi砤 do plac體ki leczenia chor骲 psychicznych zd笨y砤 "nie糽e nabroi". Aktorka dokona砤 szeregu operacji plastycznych - powi阫szy砤 piersi, zmniejszy砤 nos i ...

 • Amanda Bynes zata馽zy w Ta馽u z Gwiazdami?

  To dobry pomys? Czy to dobry pomys, by chora psychicznie dziewczyna bra砤 udzia w ameryka駍kiej wersji Ta馽a z gwiazdami? Z punku widzenia organizator體 - mo縠 to przynie舵 zyski, z punktu widzenia widz體 - mo縠 by ciekawe, ale co by powiedzia lekarz Amany Bynes (29 l.)? Prawie dwa lata temu aktorka trafi砤 do o秗odka leczenia zaburze ...

 • Amanda Bynes znowu eksperymentuje ze swoim wygl眃em (FOTO)

  Ju tak nie wygl眃a. O tej gwiazdce mo縩a napisa ksi笨k. Dla wielu jest klasycznym przyk砤dem tego, jak kariera rozpocz阾a w zbyt m硂dym wieku potrafi zaszkodzi. Amanda Bynes dzi ma 28 lat. Kiedy sta砤 si s砤wna by砤 s硂dk nastolatk. Niestety, woda sodowa szybko uderzy砤 jej do g硂wy, a zaraz potem pojawi砤 si choroba. Ponad rok temu ...

 • Amanda Bynes znowu daje o sobie zna (FOTO)

  I pomy秎e, 縠 niedawno planowa砤 zabi swoich rodzic體... Zacz瓿o si jak u innych gwiazdek - od operacji plastycznych. Co jednak posz硂 nie tak - Amanda Bynes, kt髍a bardzo wcze秐ie zacz瓿a swoj karier, rok temu podpali砤 si na podje糳zie s眘iad體. Podczas pobytu w szpitalu stwierdzono u niej schizofreni. Jaki czas temu Bynes opu禼i砤 ...

 • Paris Hilton wykopa砤 Amand Bynes z klubu

  Nie chcia砤 imprezowa z chor aktork? Serdecznie wsp蟪czujemy Amandzie Bynes (28 l.) - dziewczyna jest ci昕ko chora i nie chce zgodzi si na dobrowolne leczenie. Ponadto, mimo problem體 psychicznych, nie przestaje pali marihuany i nadu縴wa alkoholu. Wydawa硂by si zatem, 縠 taka Amanda nadaje na tych samych falach co Paris Hilton, kt髍a ...

 • Amanda Bynes planuje ZABI swoich rodzic體!

  Ile jeszcze b阣zie na wolno禼i? Doniesienia z 縴cia Amandy Bynes staj si coraz bardziej przera縜j眂e. Dziewczyna, kt髍a cierpi na nawr髏 schizofrenii, nie przebywa w plac體ce leczenia zaburze psychicznych tylko na wolno禼i, gdzie sprawia, nie oszukujmy si, zagro縠nie dla siebie i otoczenia. Ostatnio wsp蟪lokatorka aktorki nagra砤 jej ...

 • Amanda Bynes opu禼i砤 szpital psychiatryczny

  Oskar縜 rodzic體 i mened縠ra o uwi陑ienie. Mia砤 znikn辨 na rok, tymczasem coraz wi阠ej 紃骴e podaje, 縠 Amanda Bynes (28 l.) w砤秐ie opu禼i砤 szpital psychiatryczny. Wkr髏ce po tym, jak znalaz砤 si na wolno禼i, na jej Twitterze zacz瓿y si pojawia kolejne rewelacje. Dominuj oskar縠nia - rodzic體 (zw砤szcza ojca) o to, 縠 chc j ...

 • Amanda Bynes nie odpowie za swoje wybryki?

  Jazda pod wp硑wem, kradzie... Zacz瓿o si bardzo niewinnie. Amanda Bynes wkroczy砤 do show-biznesu jako s硂dka dziewczynka z szerokim u秏iechem na twarzy. Nagle co zacz瓿o si psu. Rok temu Amanda Bynes wysy砤砤 nam niepokoj眂e sygna硑 majstruj眂 przy swoim wygl眃zie, wreszcie podpali砤 si na podje糳zie s眘iada. Diagnoza zapad砤 szybko - ...

 • 痚gnamy si z Amand Bynes na ROK!

  Czyli wr骳ili秏y do punktu wyj禼ia. Amanda Bynes (28 l.) zosta砤 ubezw砤snowolniona, a s眃 nakaza, by jej przymusowe leczenie trwa硂 rok. Aktorka kilka miesi阠y temu opu禼i砤 plac體k leczenia uzale縩ie, gdzie pr骲owano wyleczy j ze schizofrenii i uzale縩ienia od marihuany. Amanda mieszka砤 u rodzic體 i wydawa硂 si, 縠 faktycznie wr骳i砤 ...

 • Przem體i narzeczony Amandy Bynes

  Zgadnijcie, gdzie si poznali. Amanda Bynes (28 l.) ma wi阠ej wsp髄nego z Lindsay Lohan, ni pocz眛kowo my秎eli秏y! Obie z pa prze縴硑 na odwyku romans! A mo縠 bezpieczniej b阣zie napisa mi硂舵, bo w przypadku Amandy uczucie nigdy nie zosta硂 odwzajemnione. Amanda po wyj禼iu z odwyku oznajmi砤 秝iatu na Twitterze, 縠 jest w ci笨y ze swoim ...

 • Amanda Bynes odstawi砤 w sklepie niez潮 szopk (VIDEO)

  Bo nie chcia砤 zap砤ci. Wszystko wskazuje na to, 縠 z t dziewczyn nadal nie jest dobrze. W zesz硑m roku Amanda Bynes (28 l.) po licznych ekscesach z operacjami plastycznymi i pr骲 podpalenia si trafi砤 do szpitala psychiatrycznego, gdzie stwierdzono u niej schizofreni. Niedawno opu禼i砤 mury oddzia硊 i zd笨y砤 ju nie糽e nabroi - je糳zi砤 ...

 • Amanda Bynes wr骳i砤 do szpitala psychiatrycznego

  Jest w punkcie wyj禼ia. Potwierdzi硑 si najgorsze obawy medi體 - Amanda Bynes (28 l.) wcale nie jest taka zdrowa, jak twierdzi砤. Po tym jak opowiedzia砤 magazynowi InTouch o swoim narzeczonym widmo i rzekomej ci笨y oraz oskar縠niu ojca o molestowanie seksualne, a nast阷nie zaprzeczeniu jakoby kiedykolwiek m體i砤 takie rzeczy, Amanda wr骳i砤 do ...

 • Amanda Bynes oskar縜 ojca o molestowanie seksualne

  "Gdy m體i砤m "nie", zmusza mnie do tego." Amanda Bynes (28 l.) jest ostatnio numerem jeden ameryka駍kich brukowc體 i portali o gwiazdach. Aktorka zn體 znalaz砤 si w tarapatach - po tym, jak wyprowadzi砤 si od rodzic體, policja z砤pa砤 j, gdy kierowa砤 samochodem po za縴ciu 秗odk體 odurzaj眂ych. Potem by powr髏 na Twittera i posty, kt髍e ...

 • Amanda Bynes potwierdza ci笨!

  Zaczynamy si martwi? Amand Bynes wr骳i砤 do punktu wyj禼ia - przynajmniej tak pisz zagraniczne media. 28-letnia aktorka kilka miesi阠y temu wysz砤 ze szpitala psychiatrycznego, gdzie leczy砤 si ze schizofrenii i uzale縩ienia od marihuany. Nast阷nie aktorka podj瓿a nauk w szkole dla pasjonat體 mody sk眃 wylecia砤 za palenie blant體. Odwyk ...

 • Amanda Bynes: Mam w g硂wie mikroczipa!

  Aktorka ma wobec tego pewne roszczenia. Z Amand Bynes (28 l.) stanowczo nie jest zbyt dobrze. Po do舵 spokojnym roku aktorka wraca na portale za spraw afer i dziwnych wypowiedzi. Zwolniona za kaucj z aresztu gwiazdka oznajmi砤 ostatnio, 縠 w jej m髗gu znajduje si wszczepiony mikroczip umo縧iwiaj眂y czytanie jej my秎i przez innych ludzi. -...

 • Amanda Bynes wr骳i砤 na Twittera

  I zamie禼i砤 odwa縩e wpisy. Ta dziewczyna ma dopiero 28 lat, a jej kartoteka jest ju bardzo gruba. Z s硂dkiej m硂dziutkiej gwiazdki sta砤 si kobiet, kt髍a jest uzale縩iona od operacji plastycznych, marihuany i alkoholu. Rok temu panna Bynes podpali砤 si na podje糳zie s眘iad體 i trafi砤 do szpitala psychiatrycznego, gdzie stwierdzono u niej ...

 • Amanda Bynes nie chce mie c髍ki. Dlaczego?

  M體i, 縠 chce mie tylko syn體. Je秎i planuje si macierzy駍two, bywa, 縠 pojawiaj si pewne preferencje co do p砪i dziecka. Np. znana stylistka gwiazd, Rachel Zoe (43 l.), zawsze marzy砤 o c髍eczce, kt髍 b阣zie mog砤 ubiera, przebiera i zabiera na zakupy. Jednak gwiazda wyda砤 na 秝iat dw骳h syn體 i soczy禼ie p砤ka砤 za ka縟ym razem, gdy ...

 • Amanda Bynes ZAR蔆ZONA? (FOTO)

  Z kim?! Wprawdzie Amanda Bynes (28 l.) zako馽zy砤 ju leczenie psychiatryczne, ale jej zachowanie nadal pozostawia wiele do 縴czenia. Aktorka trafi砤 do plac體ki leczenia zaburze psychicznych po tym, jak podpali砤 si na podje糳zie s眘iadki swoich rodzic體. Lekarze zdiagnozowali u niej schizofreni. Terapia trwa砤 kilka miesi阠y i podobno ...

 • Marzenia Amandy Bynes posz硑 z dymem

  Z bia硑m dymem z blant體. W zesz硑m roku Amanda Bynes (28 l.) z hukiem trafi砤 do szpitala psychiatrycznego. Najpierw aktorka straci砤 kontrol nad operacjami plastycznymi i marihuan, zosta砤 wyrzucona z domu, zdemolowa砤 wynajmowany w hotelu pok骿, a na sam koniec podpali砤 si na podje糳zie s眘iadki swoich rodzic體. Gwiazda trafi砤 do ...

 • Amanda Bynes zn體 ARESZTOWANA

  Policjant na pierwszy rzut oka stwierdzi, 縠 bra砤 narkotyki. P蟪 roku sp阣zone w o秗odku psychiatrycznym w Malibu nie zda硂 si na zbyt wiele. Amanda Bynes (28 l.) zn體 zosta砤 aresztowana. W niedziel nad ranem policja Los Angeles zatrzyma砤 samoch骴 Bynes. Policjant, kt髍y legitymowa dziewczyn, na pierwszy rzut oka uzna, 縠 jest pod ...

 • Amanda Bynes w bikini - wida, 縠 mia砤 sporo operacji?

  Kiedy co tydzie odwiedza砤 chirurga plastycznego. Jak wygl眃a 28-letnia Amanda Bynes w bikini? Przypomnijmy aktorka, kt髍a niedawno wysz砤 ze szpitala psychiatrycznego, w kt髍ym leczy砤 si na schizofreni, przesz砤 sporo operacji plastycznych. Najpierw powi阫szy砤 piersi, jednak nabawi砤 si infekcji i musia砤 pozby si silikon體. P蠹niej ...

 • Amanda Bynes coraz okr眊lejsza (FOTO)

  Kuchnia rodzic體 jej s硊縴. Ostatni rok by dla Amandy Bynes bardzo ci昕ki. Uzale縩ienie od marihuany i schizofrenia doprowadzi硑 j do szpitala psychiatrycznego. Je秎i nie pami阾acie, jak tam trafi砤, to przypominamy w du縴m skr骳ie: podpali砤 si na podje糳zie s眘iadki (zobacz: Amanda Bynes si podpali砤!). W ka縟ym razie aktorka opu禼i砤 ...

 • Gwiazdy potrafi szokowa na swoich Instagramach (FOTO)

  Kto pokaza najbardziej dziwaczne foto? Je秎i nie ma Ci w sieci, nie istniejesz - wiele gwiazd wyznaje w砤秐ie t zasad, dlatego Instagram co rusz zalewa fala gwiazdorskich selfie. Co zwykle pokazuj s砤wy na swoich kontach na profilach spo砮czno禼iowych? Rodzinne fotografie, zdj阠ia stylizacji albo wakacyjne fotki. Czasami bywa jednak ...

 • Amanda Bynes odezwa砤 si do fan體 na Twitterze

  Nowy start. Po d硊gim czasie milczenia Amanda Bynes odezwa砤 si wreszcie do swoich fan體 za po秗ednictwem Twittera. Aktorka skasowa砤 sporo wcze秐iejszych post體 - jak wida, chce rozpocz辨 nowy rozdzia i wymaza niezbyt przyjemne w眛ki z przesz硂禼i. W nowym wpisie pozdrawia fan體: Jestem zaj阾a nauk, ale chc powiedzie moim fanom, 縠 ...

 • Amanda Bynes usuwa tatua縠 (FOTO)

  Silikony ju opu禼i硑 jej piersi. Leczenie Amandy Bynes podobno zako馽zy硂 si sukcesem. Gwiazdka, kt髍a wr骳i砤 do normalno禼i i odzyska砤 秝iadomo舵 po miesi眂ach choroby, musia砤 stawi czo砤 wszystkim zmianom, kt髍e zafundowa砤 sobie b阣眂 chor. A by硂 tego sporo. Amanda podda砤wa砤 si operacji za operacj. Poprawi砤 nosek, powi阫szy砤 ...

 • Amanda Bynes wyprzedaje swoje ubrania

  Zmienia styl, czy potrzebuje pieni阣zy? Leczenie Amandy Bynes powa縩ie nadszarpn瓿o jej bud縠t, kt髍y i tak nie by poka糿y jak na hollywoodzkie standardy. Na koncie aktorki, jeszcze przed pobytem w plac體ce psychiatrycznej, widnia硑 niespe硁a 4 miliony dolar體. Wcze秐iej Amanda wydawa砤 spore sumy na zabaw i marihuan - np. jedna jej impreza ...

 • Amanda Bynes - przysz砤 projektantka mody? (FOTO)

  Projektowa ka縟y mo縠. Gwiazdy masowo odkrywaj w sobie talent do projektowania ubra. W zasadzie, projektantem dzisiaj mo縠 by ka縟y, kogo nazwisko sta硂 si s砤wne. Teraz mod zainteresowa砤 si Amanda Bynes. Podobno podczas leczenia w szpitalu psychiatrycznym, gdy odzyskiwa砤 ju kontrol nad swoimi my秎ami, zda砤 sobie spraw ze ...

 • Amanda Bynes wysz砤 z odwyku! (FOTO)

  Jak wygl眃a bez peruki, kolczyk體 i makija縰? Popularno舵 Amandy Bynes w tym roku wzros砤 dwukrotnie. Nie za spraw 秝ietnych film體, a dzi阫i chorobie psychicznej. Dziwne wpisy na Twitterze, ciekawy wygl眃 i liczne operacje plastyczne przyci眊a硑 media i zainteresowanych w stron aktorki. Wszyscy m體ili: "zwariowa砤", a po incydencie z ...

 • Amanda Bynes opu禼i砤 szpital psychiatryczny

  Przeniesiono j do innej plac體ki. Amanda Bynes po paru miesi眂ach ostrych imprez i dziwnego zachowania trafi砤 w r阠e specjalist體. Chora na schizofreni paranoidaln aktorka b阣zie leczy砤 si przez rok. Bynes w lipcu trafi砤 do szpitala psychiatrycznego, ostatnio zosta砤 przewieziona do plac體ki odwykowej w Malibu, tej samej, o kt髍 otar砤 ...

 • Leczenie Amandy Bynes b阣zie kosztowa硂 fortun

  Kto za to zap砤ci? Jak ju informowali秏y, leczenie chorej na schizofreni Amandy Bynes b阣zie trwa硂 nawet rok. Gwiazdka zosta砤 niedawno przeniesiona do kliniki UCLA Medical Center. Miejsce wybra砤 mama Amandy, kt髍a powiedzia砤, 縠 wyb髍 by podyktowany tym, 縠 to, w jej ocenie, najlepszy szpital psychiatryczny w kraju. Jest tylko ...

 • Leczenie Amandy Bynes b阣zie trwa硂 rok!

  Sytuacja wygl眃a powa縩ie? Leczenie Amandy Bynes potrwa rok! Okr眊砮 12 miesi阠y aktorka sp阣zi pod obserwacj. - Jej choroba jest skomplikowana, a leki, kt髍e dostawa砤 nie wywo硊j oczekiwanego efektu. Amanda ma swoje dobre i z砮 dni, naszym celem jest wypuszczenie jej, jak b阣zie ca砶iem zdrowa. Leczenie mo縠 potrwa nawet rok - zdradzi砤 ...

 • Amanda Bynes 縴砤 w wielu homoseksualnych zwi眤kach

  Chcia砤 tak przyku uwag. Wo砤nie o pomoc Amandy Bynes ma ca砶iem d硊g i ignorowan histori. Zanim trafi砤 do szpitala psychiatrycznego wysy砤砤 秝iatu subtelne sygna硑. Amanda nie by砤 pewna swojej orientacji seksualnej, ch阾nie eksperymentowa砤. - Bardzo ba砤 si, 縠 zawiedzie swoich rodzic體, nie chcia砤 mie te etykietki lesbijki. ...