Klaudia Gawor

14-10-2018
Wszystko o: Klaudia Gawor - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Klaudia Gawor

 • Klaudia Gawor ma bardzo ambitne plany (VIDEO)

  To, co b阣ziemy robi p蠹niej, to jest troch inna bajka. Nie tylko rodzina, ale te jurorzy i coraz wi阫sze grono fan體 pok砤da nadziej w zwyci昕czyni ostatniej edycji X Factor, Klaudii Gawor. Niedawno 秝iat硂 dzienne ujrza jej debiutancki singiel i teledysk do niego(wi阠ej tutaj). Teraz wszyscy z niecierpliwo禼i czekaj na ca潮 p硑t. ...

 • Jest ju debiutancki teledysk Klaudii Gawor

  Do jej pierwszego singla. Klaudia Gawor, zwyci昕czyni tegorocznej edycji X Factor nagra砤 sw骿 debiutancki teledysk. Obraz wideo powsta do jej pierwszego singla Lekko舵 縴cia bez s丑w. Przygotowanie teledysku by硂 jedn z nagr骴 w programie. Produkcj zaj瓿a si stacja MTV. I tak tw髍cy klipu najpierw serwuj odbiorcy sielankowe obrazki ...

 • Na co Klaudia Gawor wyda pieni眃ze z X Factor?

  Ma ju wszystko zaplanowane. Zwyci阺two w programie X Factor to 100 tys. z, samoch骴 oraz kontrakt p硑towy. Klaudia Gawor ju zaplanowa砤 jak spo縴tkowa wygran. Na co wyda pieni眃ze? - G丑wnie na edukacj muzyczn.燱iem, 縠 musz zdoby wi阠ej do秝iadczenia i nadal pracowa nad g硂sem. Warsztaty, lekcje, nauka, nauka i jeszcze raz nauka ...

 • Debiutancki singiel Wojciecha Ezzata

  Ilu b阣zie hitem? Wojtek Ezzat zosta og硂szony wielkim przegranym ostatniej edycji X Factor. Cho by typowany na faworyta, to ostatecznie zosta pokonany przez Klaudi Gawor i Grzegorza Hy縠go. O singlach tej ostatniej dw骿ki ju pisali秏y. Dzi przyszed czas na Ezzata. My秎cie, 縠 ten utw髍 ma szans na pierwsze miejsca na listach ...

 • Edyta G髍niak nie we糾ie udzia硊 w Festiwalu w Opolu

  Znamy oficjalne powody odmowy piosenkarki. Edyta G髍niak, kt髍a zrobi砤 ostatnio furor swoim wyst阷em z Klaudi Gawor w X Factor, nie we糾ie udzia硊 w tegorocznym Festiwalu w Opolu. Piosenkarka zamie禼i砤 w砤秐ie o秝iadczenie na swoim profilu na Facebooku, z kt髍ego wynika, 縠 oficjalnym powodem rezygnacji z tego wydarzenia nie by砤 zbyt ma砤 ...

 • Lekko舵 縴cia bez s丑w Klaudii Gawor ju w wersji studyjnej

  Piosenk zachwyca si nawet Czes砤w Mozil. Pami阾acie kawa砮k Klaudii Gawor, kt髍y wykona砤 w cz甓ci fina硂wej X-Factor? Utw髍 Lekko舵 縴cia bez s丑w zosta napisany specjalnie dla m硂dej artystki. W sieci ju pojawi砤 si studyjna wersja piosenki i wywo砤砤 niema砮 poruszenie. Czes砤w Mozil poleci nawet numer na swoim facebookowym profilu ...

 • G髍niak o wyst阷ie w X Factor: Jestem na siebie w禼iek砤

  Nie jest zadowolona ze swojego 秔iewu. Duet z Edyt G髍niak przyni髎 w niedziel Klaudii Gawor zwyci阺two III edycji programu X Factor. Tegoroczna maturzystka zgarn瓿a 100 tys. z, samoch骴 i kontrakt p硑towy. To, 縠 publiczno禼i wyst阷 bardzo si spodoba wida by硂 nie tylko po fali sms體, lecz r體nie po komentarzach w sieci. Klaudia z ...

 • Klaudia Gawor wygra砤 X Factor (FOTO)

  Jest pierwsz kobiet, kt髍a zwyci昕y砤 w historii polskiej edycji programu. To by硂 du縠 zaskoczenie - w fina硂wym starciu X Factor zatriumfowa砤 Klaudia Gawor. Tegoroczna maturzystka zdystansowa砤 starszych koleg體 swoim wyst阷em z Edyt G髍niak. Opr骳z kontraktu p硑towego, otrzyma砤 czek na 100 tys. z, samoch骴 oraz mo縧iwo舵 ...

 • Ezzat, Gawor czy Hy縴? Kto wygra X Factor? (FOTO)

  Dzisiaj wielki fina. Przez ostatnie tygodnie mogli秏y 秎edzi wydarzenia na scenie programu X Factor. Niekt髍e decyzje juror體 budzi硑 zastrze縠nia, ostatecznie jednak do fina硊 przesz硑 trzy osoby, kt髍e rzeczywi禼ie muzycznie maj co do powiedzenia. Dzisiaj o g硂sy widz體 b阣 walczy Wojciech Ezzat, Klaudia Gawor oraz Grzegorz Hy縴. ...

 • Edyta G髍niak jedn z gwiazd fina硂wego odcinka X Factor!

  Obok gwiazdy wyst眕i te Tanita Tikaram i Rea Garvey. W fina硂wym odcinku trzeciej edycji programu "X Factor" razem z finalistami za秔iewaj trzy gwiazdy muzyki. B阣 to Edyta G髍niak, Tanita Tikaram oraz Rea Garvey, by硑 wokalista grupy Reamonn. Fina ju w najbli縮z niedziel o godzinie 20.00 w TVN! Klaudia Gawor, Wojciech Ezzat ...

 • Maja Hy縴 przegra砤 w dogrywce z m昕em (FOTO)

  I odpad砤 z X Factor. P蟪fina硂wy odcinek X Factor mamy ju za sob. Wczorajszy wiecz髍 na scenie bez w眛pienia nale縜 do Wojciecha Ezzata. Odpad砤 Maja Hy縴. Sytuacja w programie klaruje si coraz bardziej. Faworyci, kt髍zy z odcinka na odcinek potwierdzali sw骿 kunszt wokalny, po wczorajszych wyst阷ach tylko umocnili swoje pozycje. Po ...

 • Dzisiaj p蟪fina X Factor (FOTO)

  Kto przejdzie do fina硊? Dotychczasowe odcinki X Factor przynios硑 wiele niespodzianek. Dzisiaj odpadnie kolejny uczestnik rywalizacji. Podopieczni Czes砤wa Mozila i Kuby Wojew骴zkiego, czyli Maja i Grzegorz Hy縴, Wojciech Ezzat i Klaudia Gawor b阣 dzisiaj rywalizowa ze sob, walcz眂 o g硂sy widz體. Wszystkie zespo硑 z dru縴ny Tatiany ...

 • Aicha i Asteya po縠gna硑 si z X Factor

  Ju trzeci raz walczy硑 o przetrwanie. Sta硂 si. Aicha i Asteya po raz trzeci znalaz硑 si w dogrywce i tym razem zako馽zy硑 sw骿 udzia w programie X Factor. Wczorajszy etap rywalizacji nie nale縜 do naj砤twiejszych. Uczestnicy musieli si bowiem zmierzy z utworami prawdziwych legend - Michaela Jacksona oraz zespo硊 Queen. ...

 • Klaudia Gawor o maturze: Jest OK dop髃i o tym nie my秎

  Jak wpadn w panik, b阣ziecie mnie zbiera - stwierdzi砤. Klaudia Gawor, uczestniczka programu X Factor przygotowuje si do matury. Jak sama przyznaje, program jest na tyle absorbuj眂y, 縠 trudno jej skupi si na egzaminie dojrza硂禼i. Wszystkie materia硑 potrzebne do nauki ma ze sob zawsze podczas nagra i uczy si, kiedy tylko ma woln ...

 • Mettler o odej禼iu z X Factor: Na mnie pad硂, sprawiedliwie

  Nie czuj 縜lu do nikogo - powiedzia. Filip Mettler odpad w sobot z rywalizacji w X Factor po dogrywce z zespo砮m Girls on Fire. Nie ma o to 縜lu do juror體, uwa縜, 縠 wyb髍 by sprawiedliwy. - Nie mog troch w to uwierzy, co si sta硂, ka縟y z nas nie m骻砨y uwierzy, ale tak naprawd kto mia odpa舵? Nie by硂 osoby, kt髍a si do ...

 • Filip Mettler odpad z X Factor

  Przegra w dogrywce z Girls on Fire To du縠 zaskoczenie - Filip Mettler odpad wczoraj z programu X Factor. O jego odej禼iu zadecydowa g硂s Czes砤wa Mozila. Do dogrywki stan背 z podopiecznymi Tatiany Okupnik - zespo砮m Girls on Fire. Kuba i Tatiana opowiedzieli si za wykonawcami ze swoich grup. Decydowa g硂s Czes砤wa. Ten wybra ...

 • Olga Barej po縠gna砤 si z X Factor

  Przegra砤 w dogrywce z duetem Aicha i Asteya. Uczestnicy X Factor we wczorajszym odcinku musieli udowodni, 縠 doskonale czuj si w rockowym repertuarze. Nie wszystkim to wysz硂. Do dogrywki stan瓿a Olga Barej oraz Aicha i Asteya. Aicha i Asteya za秔iewa硑 w programie utw髍 Britney Spears Toxic. Jedynie Czes砤wowi nie spodoba si ich wyst阷. ...

 • Zesp蟪 The Voices odpad z X Factor (FOTO)

  W programie zosta硂 8. uczestnik體. Wyst阷y na 縴wo w X Factor ods硂ni硑 s砤bo禼i i mocne strony wykonawc體 bior眂ych udzia w programie. Trema dawa砤 o sobie zna. Ostatecznie odpadli podopieczni Tatiany Okupnik - zesp蟪 The Voices. Pierwszy odcinek na 縴wo otworzy wyst阷 Patrycji Kazadi i Matta Pokory. P蠹niej na scenie prezentowali ...

 • Nosowska o udziale w X Factor: Nigdy wi阠ej

  Kosztowa硂 j to zbyt wiele nerw體. Po tym jak Katarzyna Nosowska wzi瓿a udzia w nagraniu ostatniego odcinka X Factor, przyzna砤, 縠 by硂 to do秝iadczenie, kt髍ego nie chcia砤by w przysz硂禼i powt髍zy. Dlaczego? Oto co powiedzia砤 po nagraniu: - Jestem chyba bardziej przej阾a ni oni, bo tak naprawd prze縴wam to, 縠 mia砤m si tu pojawi,...

 • Gwiazdy na konferencji programu X Factor (FOTO)

  Maj faworyta? Ju w sobot 13. kwietnia na antenie TVN odb阣zie si pierwsze starcie uczestnik體 X Factor w programie emitowanym na 縴wo. Z tej okazji wczoraj w Warszawie odby砤 si konferencja prasowa poprzedzaj眂a to wielkie wydarzenie. Zaprezentowano te niesamowite wyst阷y m硂dych artyst體, nad kt髍ymi piecz sprawuj Kuba Wojew骴zki, ...

 • X Factor - kto przetrwa w domach juror體?

  Zosta硂 dziewi阠iu uczestnik體 show. Jurorzy X Factor mieli wczoraj trudne zadanie - musieli wy硂ni w swoich grupach po trzech uczestnik體, kt髍zy za秔iewaj w odcinkach na 縴wo. Grupa Tatiany Okupnik to zespo硑. W wyborze najlepszych pomaga jej kompozytor Radzimir D阞ski. Ich typy to The Voices,燝irls on Fire爋raz Aisha爄燗steya. ...

 • Wilgotne sny Kuby, czyli co si dzia硂 w X Factor

  Kogo tym razem obstawiacie? Do kogo nale縜 wczorajszy odcinek X Factor? Jeste秏y ciekawi Waszych opinii. Przypomnijmy jednak wcze秐iej kto wyst眕i. Program otworzy kasz Nalazek. Za秔iewa piosenk Dobrze wiesz zespo硊 Human. Rockowo, z energi i pazurem. Wykonanie spodoba硂 si zw砤szcza Czes砤wowi, kt髍y stwierdzi, 縠 widzi kasza w ...