Sara Mannei

14-10-2018
Wszystko o: Sara Mannei - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Sara Mannei

 • Sara Boruc ju tak nie wygl眃a! Zdecydowa砤 si na NAJMODNIEJSZ fryzur sezonu

  Do twarzy jej? Grzywka wraca do 砤sk! Wie o tym doskonale Sara Boruc, kt髍a w砤秐ie si na ni zdecydowa砤. Do tej pory jedna z naszych polskich WAGs nosi砤 kr髏kiego boba, a teraz urozmaici砤 go lu糿 grzywk. Sara Boruc w TAKICH butach? Fanka: Dla mnie koszmar sorry (Instagram) Now fryzur pokaza砤 na Instastory. My秎icie, 縠 od秝ie縜 ...

 • Sara Boruc zmieni砤 fryzur! Lepiej? (Instagram)

  Postawi砤 na modne w tym sezonie ci阠ie. Sara Boruc (33 l.) nosi砤 ju r罂ne fryzury - z d硊gich w硂s體, 禼ina砤 je do ramion, p蠹niej zn體 zapuszcza砤, eksperymentowa砤 r體nie z kolorami. Teraz postanowi砤 znowu obci辨 je na dosy kr髏kiego boba. Nadal na w硂sach ma delikatne sombre. Sara Boruc i Marina s przyjaci蟪kami, ale... ...

 • Sara Boruc nie mia砤 lito禼i dla hejtera Agnieszki Wo糿iak-Starak!

  Czy powinna zni縜 si do jego poziomu? Sara Boruc od dawna jawi砤 nam si jako elokwentna i "spokojna" kobieta. Wszystko ma jednak swoje granice, co udowodni砤 jej wypowied na Instagramie Agnieszki Wo糿iak-Starak. Zobacz te: 疉RTY SI SKO袰ZY! Anna Lewandowska idzie na wojn z hejterami! Prezenterka, udost阷niaj眂 prze秏iewcz ...

 • Tak Sara Boruc uczci砤 2. rocznic 秎ubu z Arturem (Instagram)

  M笨 wygl眃a na... zaspanego. To by wyj眛kowy dzie - niesamowicie emocjonuj眂y mecz Polska - Portugalia, kt髍ym 縴li秏y od wielu dni. Swoje ma砮 秝i阾o mieli Anna Lewandowska i jej m笨 Robert Lewandowski, kt髍y podczas meczu strzeli pi阫n bramk. Powody do 秝i阾owania mieli te Sara Boruc i Artur Boruc. Ta para celebruje 2. rocznic 秎ubu. ...

 • Sara Boruc wieszczy koniec blog體!

  Czy szafiarki powinny si zacz辨 obawia? Sara Boruc udzieli砤 wyczerpuj眂ego wywiadu w najnowszym numerze Joya. Celebrytka zdradzi砤 w nim szczeg蟪y swojego codziennego 縴cia. Zobacz wi阠ej: Jak wygl眃a dzie Sary Boruc? Sara Boruc w magazynie Joy Ciekaw kwesti, jak poruszy砤 jest przysz硂舵 blog體, kt髍e mog wed硊g niej straci na ...

 • Jak wygl眃a dzie Sary Boruc?

  Nie uwierzycie, co zabiera jej cztery godzinny dziennie! Bohaterk lipcowego numeru JOYa jest Sara Boruc. 痮na Artura Boruca m體i mi阣zy innymi o swoim codziennym 縴ciu. Jak wygl眃a zwyk硑 dzie WAG? Zobacz: Ma oryginaln urod - wiecie, sk眃 pochodzi Sara Boruc? M骿 dzie jest totalnie zwyczajny - zaczyna Sara. - Zawsze chcia砤m, 縠by ...

 • Ma oryginaln urod - wiecie, sk眃 pochodzi Sara Boruc?

  Kim jest 縪na Artura Boruca? Pi阫ne 縪ny i dziewczyny pi砶arzy to teraz numer jeden w mediach pisz眂ych o gwiazdach. Zachwycamy si urod dziewczyn, troch zazdro禼imy im luksusowego 縴cia, podgl眃amy, jak si ubieraj, co jedz, jak sp阣zaj wolny czas. Zobacz: Sara Boruc: W Anglii WAGs s uwielbiane Jedn z najbardziej popularnych WAGs ...

 • Sara Boruc pofolgowa砤 sobie w czasie ferii w Pary縰

  W razie czego zawsze mo縩a si skonsultowa z kole縜nk, Ann Lewandowsk. Sara Boruc (30 l.) i jej m笨 Artur Boruc (34 l.) sp阣zili pi阫ny czas w mie禼ie mi硂禼i. S眃z眂 po fotkach, kt髍e blogerka modowa umieszcza砤 na swoim instagramowym koncie, by硂 romantycznie, modnie i pysznie. Sara na bie勘co pokazywa砤, czym raczy si w Pary縰 - ...

 • Czy Sara Boruc przy鎚i砤 Ann Lewandowsk? (FOTO)

  Jej suknia r體nie by砤 oryginalna. Anna Lewandowska i Sara Boruc to dwie osobowo禼i, kt髍e w naszym show-biznesie zaistnia硑 w du縴m stopniu - nie b骿my si tego stwierdzenia - dzi阫i swoim m昕om. Gdyby nie kariera Artura Boruca i Roberta Lewandowskiego nieznane szerszej publiczno禼i blogerki nie zdoby硑by zapewne tak licznej rzeszy fan體 i ...

 • Kogo Joanna Przetakiewicz zaprosi砤 na pokaz La Manii? FOTO

  Blogerek (prawie) brak. Je秎i blogerka, to z bardzo znanym nazwiskiem. Pozosta砮 panie szafiarki tym razem musia硑 sobie znale兼 na wiecz髍 inn rozrywk. Na pokazie nowej kolekcji La Manii t grup "zawodow" reprezentowa砤 jedynie Sara Boruc. 痮na Artura Boruca pojawi砤 si na imprezie z siostr. Pani mia硑 kreacje utrzymane w podobnym ...

 • Jak oceniacie stylizacj Sary Mannei? (FOTO)

  Jest "oryginaln blogerk?". Podczas zesz砮go roku Sara Mannei pojawi砤 si na 禼iance 4 razy, w tym dwa razy w tym tygodniu. Wczoraj pisali秏y o jej odwiedzinach na pokazie u kasza Jemio砤, a dzisiaj mamy okazj do poplotkowania o jej stylizacji z pokazu Roberta Kupisza. Sara mia砤 na sobie sk髍zane, szerokie spodnie za kolano zestawione z ...

 • Sara Boruc zapewnia, 縠 nie jest snobk [VIDEO]

  "O Bo縠, p蠹niej wychodzi, 縠 jestem taka pusta i pr罂na!" Odk眃 pojawi砤 si w show-biznesie Sara Boruc jest bohaterk wielu plotek, kt髍e stawiaj j w niezbyt dobrym 秝ietle. 痮na Artura Boruca ma 秝iadomo舵 faktu, jak jest postrzegana, pewnie dlatego w czasie rozmowy z Robertem Patolet, gdy us硑sza砤 pytanie o podr骲ki i swoje ulubione ...

 • Marina i Sara Mannei w takich samych swetrach (FOTO)

  Wags musz trzyma si razem? Nowe przyja糿ie i zwi眤ki w show biznesie zdecydowanie podwajaj rozg硂s. W ko馽u nikt nie wiedzia砨y o Sarze Mannei, gdyby nie zosta砤 Wags. Now po縴wk dla medi體 jest znajomo舵 Sary z Marin czenko. Panie wybra硑 si na zakupy, kt髍ymi pochwali硑 si w sieci. Dziewczyna Wojteka Szcz阺nego i 縪na Artura ...

 • Sara Mannei powiedzia砤 Kubie, ilu mia砤 ch硂pak體

  Zdziwieni? Go舵mi we wczorajszym odcinku Kuby Wojew骴zkiego byli Sara Mannei i jej m笨, Artur Boruc. Zdecydowanie t osob w zwi眤ku, kt髍a dzisiaj wywo硊je liczne kontrowersje jest Sara, kt髍a postanowi砤 rozliczy si z pewnymi plotkami na sw骿 temat. Apelowa砤 do widz體, 縠 "pieni眃ze nie s dla niej najwa縩iejsze", a 縠by efekt si utrwali,...

 • Sara Boruc chce nagra p硑t i za秔iewa na niej z m昕em

  Na razie 秔iewa w 砤zience. By砤 te w Idolu. Sara Boruc, kt髍 b阣ziemy ogl眃a w roli gospodyn i programu Shopping Queen, jest blogerk modow, ale - jak m體i - jej najwi阫sz mi硂禼i jest muzyka. Celebrytka, kt髍a w 2002 roku bra砤 udzia w jednej z edycji Idola (odpad砤 w jednym z p蟪fina丑w) jaki czas temu pokaza砤 pr骲k swych wokalnych ...

 • Sara Boruc do潮czy砤 do ekipy Polsat Cafe (FOTO)

  Zobaczcie zdj阠ia z konferencji ram體kowej. TVN Style swoj jesienn ram體k i gwiazdy nowego sezonu zaprezentowa pod koniec sierpnia. Podziwiali秏y wtedy stylizacje Agnieszki Szulim, Anny Wendzikowskiej oraz Pauliny Krupi駍kiej. Teraz pora na kobiec natur Polsatu. Wczoraj ofert programow na jesie 2014 om體i Polsat Cafe. Pojawi硑 si ...

 • Mannei i Horody駍ka za r眂zk na prezentacji ram體ki Polsat

  Kole縜nki z pracy. Kilka tygodni temu Sara Mannei zosta砤 dziennikark. 痮na Artura Boruca b阣zie prowadzi show Shopping Queen - program, kt髍y Polsat Cafe wyemituje w jesiennej ram體ce. I w砤秐ie prezentacja tej縠 ram體ki 禼i眊n瓿a do Villi Foksal zar體no Sar, jak i reszt zespo硊 Posat Cafe. Blogerka zd笨y砤 si ju zadomowi w stacji, ...

 • W czwartek premiera pierwszego odcinka Shopping Queen!

  Powt髍zy sukces zagranicznych edycji? Premiera polskiej edycji popularnego w ca砮j Europie programu Shopping Queen ju w ten czwartek 11 wrze秐ia! To te debiut w telewizji Sary Boruc. Kandydatki do tytu硊 "Shopping Queen" otrzymaj tak sam kwot przeznaczon na zakupy, kt髍e b阣 musia硑 zrobi w 禼i秎e okre秎onym czasie. Do ich dyspozycji ...

 • Kto, kogo ubiera? Sara Artura czy Artur Sar? (FOTO)

  S硂dziaki? Ubieraj si tak samo. Nie ma chyba s硂dszego/mdl眂ego widoku od identycznie ubranych partner體. Na szcz甓cie Sara Mannei i jej m笨, Artur Boruc, nie maj na sobie takich samych ubra, a jedynie kalosze. Oczywi禼ie te z najwy縮zej p蟪ki. Sara ma, co 秝i阾owa. Jeszcze niedawno sportowiec 縜rtowa, 縠 Mannei mo縠 blogowa, bo nie ma ...

 • Sara Mannei dostanie WSNY program?

  D硊go nie musia砤 czeka. Sarze Mannei (30 l.) do pe硁i szcz甓cia wystarczy 秎ub z Arturem Borucem. Wcze秐iej niewiele m體i硂 si o narzeczonej polskiego pi砶arza. Owszem, by硂 g硂秐o o Sarze, gdy zacz瓿a spotyka si z Arturem - media rozpisywa硑 si o by砮j 縪nie pozna駍kiego gangstera, kt髍a zawr骳i砤 w g硂wie Borucowi. P蠹niej przez lata by砤 ...

 • Ale ten Boruc musi by zakochany w swojej 縪nie!

  Pokaza jej szczeg髄ne zdj阠ie. Artur Boruc jest z Sar Mannei od kilku lat, ale w ich zwi眤ku jako nie wida znudzenia czy rutyny. Wr阠z przeciwnie - para wzi瓿a niedawno 秎ub, co chyba jeszcze doda硂 ognia ich zwi眤kowi. Oboje ma晨onkowie cz阺to wspominaj o sobie wzajemnie na Instagramie. Wczoraj pi砶arz wrzuci na portal szczeg髄ne ...

 • Sara Mannei 秔iewa w 砤zience [VIDEO]

  Ma szans na debiuty w Opolu? Niedawno pr骲k swych wokalnych umiej阾no禼i przedstawi砤 nam Monika Pietrasi駍ka, teraz przysz砤 pora na kolejn pani, kt髍a do tej pory by砤 znana z innych aktywno禼i. Sara Mannei napisa砤 na Instagramie, 縠 秔iewanie jest jej najwi阫sz pasj. Jako dow骴 zamie禼i砤 trzy fragmenty swoich "wykon體". 痮na ...

 • Siostry Mannei: Nasz blog skierowany jest do KA疍EGO!

  Nie tylko dla najbogatszych. O Sarze Mannei, 縪nie Artura Boruca, mo縩a powiedzie, 縠 jest najbardziej snobistyczn blogerk modow, kt髍a robi teraz karier. Nawet snobka Jessica Mercedes mo縠 marzy o metkach, kt髍e nosi $ara, jednak je秎i chodzi o gust, to Jess zdecydowanie k砤dzie Wag na 硂patki. Jednak Sara i jej siostry deklaruj, 縠 ich ...

 • Siostry Mannei - kt髍a jest najpi阫niejsza? (FOTO)

  Zaskocz Was swoimi planami na przysz硂舵. $ara Mannei (nie)umiej阾nie podsyci砤 zainteresowanie w砤sn osob awantur o sweter. Blogerka modowa wda砤 si w publiczn k丑tni z w砤禼icielk marki Chaos. W ka縟ym razie, pomo縠my Sarze i jej siostrom w utrzymaniu si na fali (przez chwil). Kim s siostry Mannei? Uwaga - Sara i Nadia maj wy縮ze ...

 • Jak wygl眃a dieta w wydaniu Sary Mannei?

  To dzi阫i niej schud砤 przed 秎ubem. Diety gwiazd to temat rzeka. Czy jest jaka s砤wa, kt髍a w砤秐ie si nie odchudza? Mo縩a by je policzy na palcach jednej r阫i. Jaki czas temu swoim sposobem na spalanie t硊szczyku pochwali砤 si Natalia Siwiec. Modelka zb阣ne kilogramy zamierza zrzuci stosuj眂 tabletki z przyprawami przyspieszaj眂ymi ...

 • AWANTURA O SWETER! Sara Mannei k丑ci si z projektantk!

  Nie zap砤ci砤 za niego ani z硂t體ki? Te czuli禼ie, 縠 Sara Mannei nie jest taka s硂dka, jak st蟪 z 砤kociami z jej wesela? 痮na Artura Boruca zachowuje si jak rasowa szafiarka, co oznacza, 縠 nie p砤ci za ubrania, kt髍e nosi! Ba, przy tym nie boi wdawa si w publiczne k丑tnie z "wykonawczyni" (by nie rzec projektantk) swojego 秎ubnego ...

 • Suknia 秎ubna Sary Mannei nie by砤 "pierwsz lepsz" (FOTO)

  Wiemy, kto j zaprojektowa. Kiedy do internetu trafi硑 pierwsze zdj阠ia z uroczysto禼i za秎ubin Sary Mannei i Artura Boruca, wiele os骲 dziwi硂 si, dlaczego narzeczona bramkarza zdecydowa砤 si powiedzie "tak"... w swetrze. Ale Mannei nie by砤 pierwsz, kt髍a po潮czy砤 efektown sp骴nic z dzianinow g髍. Kilka dni wcze秐iej w identycznym ...

 • Jak wygl眃a砤 druga suknia 秎ubna Sary Mannei? (FOTO)

  Zrobi砤 wi阫sze wra縠nie ni pierwsza? To by 秎ub "na luzie". Impreza odby砤 si pod go硑m niebem, a go禼ie bawili si w rytmie szumu fal. "Panna m硂da z go硑m brzuchem", czyli Sara Mannei po ceremonii zmieni砤 stylizacje na wygodniejsz. Jak wygl眃a砤 druga kreacja celebrytki? 痮na Artura Boruca za硂縴砤 zwiewn, be縪w sukni z wi眤aniami na ...

 • Mamy zdj阠ia z wesela Sary Mannei i Artura Boruca (FOTO)

  Przypomina... pierwsz komuni. Do grona 秝ie縪 po秎ubionych do潮czyli Sara Mannei i Artur Boruc. Po blogerce, kt髍a ubiera si u najlepszych projektant體 spodziewali秏y si bardziej wytwornej sukni 秎ubnej ni ta, w kt髍ej zaprezentowa砤 si Sara. Sweterek ods砤niaj眂y brzuch i d硊g bia潮 sp骴niczk szafiarka mog砤 za硂縴 ka縟ego dnia i ...

 • Sara Mannei wzi瓿a 秎ub w SWETRZE! (FOTO)

  Suknia panny m硂dej niestety nie zachwyca. Na te zdj阠ia czekali秏y! Blogerka "na bogato", Sara Mannei i Artur Boruc wzi阬i 秎ub w Grecji. W jakiej sukni wyst眕i砤 wag? Niestety jej kreacja nie zachwyca, podobnie jak w przypadku Olivii Palermo. Czy my widzimy ods硂ni阾y brzuch i SWETER? Takie rzeczy na w砤snym 秎ubie? C罂, nie oczekiwali秏y ...

 • Jak wygl眃a wiecz髍 panie駍ki Sary Mannei? (FOTO)

  Podobno to jedynie jego "pierwsza cz甓". Sara Mannei, narzeczona Artura Boruca, jaki czas temu w programie Pytanie na 秐iadanie, wyzna砤, 縠 jej 秎ub b阣zie mia miejsce w czerwcu. Z zapartym tchem czekali秏y na Sar w sukni 秎ubnej - zgodnie z jej obietnicami, kreacja mia砤 by dopasowana. Jednak doczekali秏y si jedynie fotek z wczorajszego ...

 • Artur Boruc i Sara Mannei na rajskich wakacjach (FOTO)

  W tym roku gwiazdy lataj do... Chcecie wiedzie, jaki jest tegoroczny wakacyjny trend w秗骴 gwiazd? Artur Boruc i Sara Mannei w砤秐ie tam polecieli. Czeka ich kilkana禼ie dni w prawdziwym raju. Lazurowa woda, palmy, w dali na horyzoncie g髍y. Jak okiem si阦n辨 b酬kitne niebo, z daleka tylko majacz bajeczne chmurki. Ten raj to Grecja. ...

 • Artur Boruc z Sar Mannei na imprezie Playboya (FOTO)

  Nowi Lewandowscy? Jeszcze miesi眂 temu nikt nie interesowa si narzeczon Artura Boruca, Sar Mannei. I wygl眃a na to, 縠 dziewczyna usycha砤 z braku s砤wy. Sara musi by kobiet g硂dn rozg硂su, a teraz rozkwita. W ostatni numerze Playboya pojawi si wywiad z Borucem, w kt髍ym to pi砶arz wspomina o swojej cudnej narzeczonej. Mija miesi眂 i ...

 • T硊m gwiazd na imprezie Samoch骴 Roku Playboya (FOTO)

  Kto w tym roku pokaza za du縪? Pami阾acie zesz硂roczn imprez Playboya? Wybi砤 si na niej Patrycja Wojnarowska, kt髍a obna縴砤 swoje po秎adki. C罂, min背 rok, a Pati nie ma ani w Playboyu, ani na imprezie. Za to drog pokazywana pod笨a Patrycja Nowak (nie)znana z Mi硂禼i na bogato, to ona ods硂ni砤 najwi阠ej cia砤 na wczorajszej fecie. Po ...

 • Jak wygl眃a Sara Mannei bez makija縰? (FOTO)

  Pi阫na? Sara Mannei chyba wyczuwa to, 縠 jest teraz na fali. Ciekawe, ile si na niej utrzyma? Na pewno do swojego 秎ubu z Arturem Borucem, kt髍y odb阣zie si jeszcze w tym miesi眂u. Skoro Sara jest ju gwiazd, to musi zachowywa si jak na gwiazd przysta硂, czyli musi 縴 na instagrarmie. Ka縟a celebrytka powinna te kiedy pochwali si ...