Tomasz Lis

14-10-2018
Wszystko o: Tomasz Lis - filmy, fotki, adres e-mail, kontakt, telefon, wzrost, waga, wiek, plotki i komentarze. Strona 2. Plotki, informacje, zdj阠ia, teledyski, filmy.
Odszukane plotki:

Tomasz Lis

 • Hanna i Tomasz Lis pozywaj za atakowanie c髍ek w sieci

  Zrobi硂 si bardzo gor眂o. Nie od dzi wiadomo, 縠 bycie osob publiczn wi笨e si z ci眊硑m nara縜niem na opinii innych, w tym te niepochlebne. Hejterzy w sieci potrafi by bardzo zuchwali i przekracza pewne granice. Ostatnio g硂秐o zrobi硂 si o Poli Lis, c髍ce Tomasza Lisa. W weekendowym dodatku do Gazety Wyborczej pojawi si materia, w ...

 • Mocno zdenerwowany Tomasz Lis grozi pozwem Wikipedii

  "Wikisyf! py precz" Ka縟y z nas dobrze wie, 縠 Wikipedia nie jest wiarygodnym 紃骴砮m informacji. Tworzymy j wszak my, internauci. Owszem, informacje s weryfikowane, ale zdarzaj si b酬dy. Wielu z nas ch阾nie korzysta jednak z tej internetowej encyklopedii. Pow骴 jest jasny - potrzebujemy odpowiedzi na wiele hase, nie mamy czasu na bieganie ...

 • Tomasz Lis OSOBIIE przeprosi Andrzeja Dud (FOTO)

  Wcze秐ie zrobi to za po秗ednictwem Twittera. Przeprosi te c髍k kandydata na prezydenta. Tym tematem 縴j dzi media - po wczorajszej wpadce w programie Tomasz Lis na 縴wo z cytowaniem fa硈zywego profilu c髍ki Andrzeja Dudy, dziennikarz skierowa przeprosiny zar體no pod adresem Kingi Dudy jak i samego kandydata na prezydenta. Przeprasza te ...

 • Lis przeprasza King Dud - pos硊縴 si sfa硈zowanym wpisem

  Przeprasza te Tomasz Karolak. Podczas wczorajszego programu Tomasz Lis na 縴wo rozmawiano o kampanii prezydenckiej. Go禼iem Lisa by mi阣zy innymi Tomasz Karolak. W pewnym momencie panowie zacz阬i komentowa wpis c髍ki Andrzeja Dudy, Kingi Dudy, kt髍y rzekomo pojawi si na Twitterze. Dotyczy oddania statuetki Oscara za film Ida. Kinga Duda ...

 • Zapytano King Rusin o rozw骴 z Tomaszem Lisem

  Zaskakuj眂a odpowied? To musia by dla niej ogromny cios. Przyja糿ili si od lat, zaprosi砤 j na 秎ub, zapewne zwierza砤 si jej. Na ko馽u m笨 zostawi j dla niej. Scena z filmu? Niestety, dla Kingi Rusin (44 l.) to fragment 縴cia. Dzi prezenterka spotyka si z Markiem Kujaw i wychowuje dwie c髍ki, Hanna Lis jest szcz甓liwa u boku Tomasza ...

 • Wojew骴zki o Tomaszu Lisie: Pionek!

  Kuba ponownie u縴wa mocnych s丑w pod adresem dawnego kolegi. Kto by pomy秎a, 縠 jedna ok砤dka mo縠 poczyni tyle ha砤su w mediach. A jednak! Mowa o Kubie Wojew骴zkim, kt髍y spogl眃a na czytelnik體 najnowszego numeruNewsweeka. O co dok砤dnie posz硂? Jak ju informowali秏y, Kuba mia napisa wesp蟪 z Miko砤jem Lizutem artyku na temat chamstwa w ...

 • Newsweek o aferze z Wojew骴zkim

  "O godz. 15 pojawili si: p. Lizut oraz p. Wojew骴zki i jego stylista fryzur." Wczoraj w nocy na facebookowym profilu Kuby Wojew骴zkiego pojawi si list otwarty do Tomasza Lisa. W li禼ie tym Kuba wypunktowa Lisowi mn髎two zarzut體 zwi眤anych z publikacj wywiadu w nowym numerze pisma. Showman pisa mi阣zy innymi o niedotrzymywaniu s硂wa przez ...

 • Olaf Lubaszenko: Tusza to nie jest temat do 縜rt體!

  "Nie zaniedba砮m si. Poprzez zaniedbanie mo縩a przyty kilo, ale nie czterdzie禼i." Tomasz Lis uderza w celebryt體. Czy縝y to oni mieli by ostatni desk ratunku, maj眂 zapewni mu ucieczk od por體na z ogl眃alno禼i programu Ma砱orzaty Rozenek? Dziennikarz pomaga przedstawia ich racje. Wypowiada砤 si ju u niego m.in. Anna Przybylska, ...

 • Szymon Majewski wy秏iewa Tomasza Lisa (VIDEO)

  On te zna si na reklamie. Kiedy na blogu Tomasza Lisa pojawi硂 si zdj阠ie dziennikarza na si硂wni z jednym z napoj體 energetycznych, w mediach zawrza硂. Faktem jest bowiem, 縠 dziennikarz jako osoba, kt髍a przedstawia widzom fakty, nie powinien bra udzia硊 w materiale reklamowym, kt髍ego funkcj nadrz阣n jest po prostu perswazja. ...

 • Kamil Durczok i Tomasz Lis - dziennikarze do bicia

  Kogo, wed硊g Oskara W., mo縩a "symbolicznie szturchn辨"? Oskar W. zaatakowa na Przystanku Woodstock Grzegorza Miecugowa, a teraz udziela wywiad體 i sugeruje kt髍ych dziennikarzy nale縜硂by pobi. - Kamil Durczok, Tomasz Lis z tych bardziej znanych. To czo硂we nazwiska, kt髍e siej zam阾 w g硂wach Polak體 - powiedzia w ...

 • Pazura do Wojew骴zkiego: Padam do n骻.. ze 秏iechu

  Aktor 秏ieje si z showmana, bo ten obrazi si na redaktora naczelnego Newsweeka. Kuba Wojew骴zki ostro zaatakowa Tomasza Lisa, po tym jak na ok砤dce Newsweeka pojawi砤 si twarz TVN-owskiego gwiazdora w kontek禼ie jego teoretycznego udzia硊 w wyborach. - Ja my秎, 縠 on lubi dobre wyniki sprzeda縴. I to jest bardziej bolesne, bo kto mnie ...

 • Tomasz Lis o sobie: ZAPUSZCZONY, SPASIONY KNUR

  "stary - m硂dy dziad, podstarza硑 za wcze秐ie wujcio..." Na 砤mach swojego bloga Tomasz Lis z硂縴 wczoraj ostr autokrytyk. Dziennikarz, kt髍y od kilku lat regularnie biega i bierze udzia w maratonach, postanowi zach阠i Polak體 do odchudzania. Na swoim przyk砤dzie opisa walk z wisz眂ym mi甓niem piwnym. Nie oby硂 si bez dosadnych ...

 • Kuba Wojew骴zki atakuje Tomasza Lisa

  "To tak jakbym zrobi sond, czy 縪na Tomka Lisa nadawa砤by si do bycia modelk na jachcie." Kub Wojew骴zkiego poirytowa砤 ok砤dka najnowszego numeru Newsweeka, na kt髍ej umieszczono jego zdj阠ie obok podobizny Jurka Owsiaka. Tygodnik zestawi w ten spos骲 dwie popularne osoby i por體na ich szanse w ewentualnych wyborach. Wed硊g sondy ...

 • Tomasz Lis nominowany do Hieny Roku

  Za ok砤dk z ksi阣zem i dzieckiem. Portal Wirtualne Media poda dzi, 縠 Tomasz Lis zosta nominowany do nagrody Hieny Roku 2013 przez zarz眃 g丑wny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Naczelny magazynu dosta nominacj za za przekroczenie standard體 dziennikarskich poprzez publikacj ok砤dki (nr 9/13) opartej na wulgarnych skojarzeniach, ...

 • Tomasz Lis musia ucieka ze stadionu

  "O ma硂 go nie zlinczowali." Tomasz Lis jest znany ze swej mi硂禼i do futbolu. Ostatnio jednak to uczucie mog硂 si dla dziennikarza sko馽zy nieprzyjemnie. Wszystko przez to, 縠 w czasie meczu Manchester United - Real Madryt Lis 縴wio硂wo zademonstrowa sw rado舵 z powodu bramki dla Realu. Wszystko dzia硂 si na stadionie w Menchesterze. Gdy ...

 • Ks. Sowa o nowej ok砤dce Newsweeka: Jest chamska

  "Newsweek ma jak倍 fobi na punkcie Ko禼io砤". Dzi na rynku ukaza si nowy numer magazynu Newsweek z mocn, wzbudzaj眂 kontrowersje ok砤dk. Wida na niej ksi阣za i dziecko w pozie sugeruj眂ej seks oralny. Has砤 na ok砤dce brzmi Polski Ko禼i蟪 kryje pedofili oraz Ofiary ksi昕y pedofil體 nie mog doprosi si sprawiedliwo禼i. Ok砤dka i ...

 • Lis o Niesio硂wskim: Ca砶owicie si kompromituje

  Atakuje polityka za obra糽iwe wypowiedzi pod adresem Agnieszki Holland i jej c髍ki. Korzenie afery si阦aj g硂sowania w sejmie nad projektami ustaw o zwi眤kach partnerskich. Wszystkie zosta硑 odrzucone. Agnieszka Holland stwierdzi砤 wtedy, 縠 czuje si oszukana, i 縠 nie b阣zie ju g硂sowa砤 na oszust體 z PO. Stefan Niesio硂wski we w砤禼iwy ...

 • Kinga Rusin znowu bohaterk 縜rt體 Kuby Wojew骴zkiego

  Robi si miniserial. Kinga Rusin obok Mai Sablewskiej jest jedn z celebrytek, b阣眂ych ulubionym celem k倍liwych uwag Kuby Wojew骴zkiego. Fakt, 縠 prezenterka TVN wystawi砤 na aukcj WO swoj sukni 秎ubn, a p蠹niej spraw we w砤禼iwy sobie spos骲 skomentowa砤 na blogu (przeczytasz o tym

 • Kinga Rusin prowokuje Tomasza Lisa do licytacji

  Swoim wpisem na blogu na temat sukni 秎ubnej. Najwi阫sza orkiestra w Polsce rozpocz瓿a dzisiaj koncert. I nie ma w niej fa硈zywych nut, cho wiele os骲 si ich doszukuje. Na licytacjach WO wystawiono ca潮 mas przekazanych przez celebryt體 przedmiot體. Jednym z nich jest suknia 秎ubna Kingi Rusin, kt髍 mia砤 na sobie w czasie 秎ubu z ...

 • Musia i Bobek w秗骴 najlepiej ubranych Polak體 wg Playboya

  Tomasz Lis jednym z najgorzej ubranych. W styczniowym numerze magazynu Playboy znale糽i秏y interesuj眂y ranking najlepiej ubranych Polak體. Pierwsza dziesi眛ka to g丑wnie ludzie medi體, s r體nie politycy. Na czele stawki znalaz si warszawski prawnik, Lejb Fogelman, kt髍ego jury chwali za styl dandysa obalaj眂ego mit prawnika wci秐i阾ego w ...

 • Gessler o rankingu na najbardziej og硊piaj眂e programy

  Lis tak縠 komentuje: "Ton眂y brzydko si chwyta". Najnowszy numer magazynu Wprost przyni髎 ranking najbardziej og硊piaj眂ych - zdaniem wybranych przez redakcj juror體 - program體 telewizyjnych. Niechlubne tytu硑 w du縠j mierze przypad硑 programom przygotowywanym przez TVN. Dosta硂 si r體nie Tomaszowi Lisowi, by砮mu naczelnemu Wprost, kt髍y ...

 • Wojew骴zki w Przekroju z penisem na wierzchu

  "Taka, kur*a, konwencja". Gazeta jedzie te po Lisie i Ku糿iarze. To nie burza. To ju prawdziwe tornado! Sprawa 縠nuj眂ego "縜rtu" Kuby Wojew骴zkiego i Micha砤 Figurskiego wywo砤砤 mas komentarzy. Od s丑w ostrej krytyki po obron (po stronie Wojew骴zkiego stan阬i mi阣zy innymi Tomasz Lis oraz prof. Jan Hartman, filozof z Uniwersytetu ...

 • Tomasz Lis na otwarciu nowego portalu (FOTO)

  Spi阾y, ale chyba zadowolony. Wczoraj ruszy reklamowany od dawna nowy portal sygnowany nazwiskami Tomasza Lisa i Tomasza Macha硑 - Na Temat. Platforma, kt髍a ma by polskim odpowiednikiem The Huffington Post jest oceniana bardzo r罂nie - tradycyjnie przy tego typu przedsi陊zi阠iach jedni s pod wra縠niem, inni wytykaj braki i krytykuj. ...

 • Tusk z 縪n na imprezie Wprost (FOTO)

  Zobaczcie, jak wypadli. Wok蟪 wr阠zenia Donaldowi Tuskowi wyr罂nienia dla Cz硂wieka Roku zrobi硂 si sporo zamieszania. Na gali nie pojawi si zwolniony ze stanowiska redaktora naczelnego Tomasz Lis. Jako gest solidarno禼i ze zwolnionym Lisem Tusk przyni髎 na imprez ma砮go pluszowego liska. Podczas uroczysto禼i premierowi ...

 • Tomasz Lis otwiera serwis internetowy

  "Polski Huffington Post". Jak poda portal Wirtualne Media, na pocz眛ku 2012 roku ruszy nowy projekt Tomasza Lisa. Dziennikarz, kt髍y jest redaktorem naczelnym Wprost i ma sw骿 autorski program w TVP, zamierza otworzy serwis internetowy. Sam Lis nazywa swoje "dziecko" "polskim Huffington Post". HF to serwis za硂縪ny w 2006 roku, w ...

 • C髍ki Lisa ogl眃aj Top Model

  Co na to tatu i jakie programy sam lubi? Go禼iem wczorajszego wydania show Kuby Wojew骴zkiego by Tomasz Lis. Panowie porozmawiali sobie mi阣zy innymi o tym, kt髍y z nich bardziej denerwuje ludzi, Wojew骴zki zapyta te go禼ia o to, jakie programy w telewizji ogl眃aj jego c髍ki. Lis przyzna, 縠 dziewczyny nie ogl眃aj w og髄e jego ...

 • Brodzik i Wilczak najsympatyczniejsz par show-biznesu

  Lisowie par najbardziej rozpoznawaln. Wirtualne Media opublikowa硑 wynik raportu, kt髍y wskaza najbardziej popularne, sympatyczne i utalentowane pary polskiego show-biznesu. Do潮cz do naszych fan體 na Facebooku! Kliknij Tutaj! I tak w kategorii "najsympatyczniejsza para" zwyci昕yli Pawe Wilczak i Joanna Brodzik. ...

 • Serial o Rusin, Lisie, Kra禼e i Musze!

  Rusin: Mam nadziej, 縠 b阣zie si z czego tam po秏ia. W poniedzia砮k na antenie TVP 2 zosta wyemitowany pierwszy odcinek serialu Wiadomo禼i z drugiej r阫i. Produkcja budzi kontrowersje z tej prostej przyczyny, 縠 pojawiaj眂e si w niej postaci s odpowiednikami kilku polskich celebryt體 z King Rusin na czele. Ann Rusek zagra ...

 • Najlepsze zdj阠ia z imprezy magazynu Wprost (FOTO)

  Weso硑 Meller, powa縩y Palikot, elegancka Kwa秐iewska. Kiedy 秝iat polityki miesza si ze 秝iatem medi體 i show-biznesu, dostajemy mieszank wybuchow. Na co dzie do舵 nad阠i politycy i raczej sztywni redaktorzy nagle zmieniaj si o 180 stopni. 痽we rozmowy, 秏iechy, ploteczki. Podczas gali magazynu Wprost, kt髍a odby砤 si kilka ...

 • Kinga Rusin: Ci笨y nade mn kl眛wa

  Wszystkiemu winne fatum. Podczas gdy Tomasz Lis po rozstaniu z King Rusin u硂縴 sobie 縴cie u boku Hanny Lis, Kinga wci笨 jest sama. W swojej ksi笨ce Co z tym 縴ciem stwierdza, 縠 to przez... fatum. Kl眛wa ci笨眂a jej zdaniem nad rodzin sprawia, 縠 wszystkie kobiety pr阣zej czy p蠹niej zostaj same. Nie jest to dobra prognoza dla ...

 • Kto w wieku 40 lat ma takie zgrabne nogi? (FOTO)

  Tym razem nie jest to Demi Moore,ale nasza polska gwiazda. Hanna Lis pi阫nieje z dnia na dzie. Najpierw zdecydowa砤 si na korekt zgryzu, a teraz paraduje w kr髏kich sukienkach, aby wszyscy mogli upewni si, 縠 mimo sko馽zonych 40 lat, nadal wygl眃a jak m丑dka. Trzeba przyzna, 縠 takich n骻 mog砤by jej pozazdro禼i niejedna nastolatka. ...

 • Kinga Rusin promuje swoj ksi笨k (FOTO)

  I co z tym Lisem? Kinga Rusin jest ju kilka lat po bolesnym (i bardzo g硂秐ym) rozwodzie z Tomaszem Lisem. Teraz by mo縠 dowiemy si, jak to by硂 - tzn. poznamy jej wersj wydarze. Bo wersj Lisa ju znamy: Przez pierwszych 10 miesi阠y 縴cia Poli by砮m z ni z niewielkimi wyj眛kami 24 godziny na dob. (...) Kiedy mama Poli mia砤 co ...

 • Kinga Rusin: Siada砤m w tym du縴m domu i p砤ka砤m

  W wywiadzie dla <i>Twojego Stylu</i> m體i otwarcie o rozwodzie. Kinga Rusin nie obawia si opowiada na 砤mach prasy o swoich traumatycznych prze縴ciach dotycz眂ych rozwodu. W zasadzie nie ma nawet takiej potrzeby, bior眂 pod uwag, 縠 rozstaniem prezenterki z Tomaszem Lisem swojego czasu 縴砤 ca砤 Polska. W wywiadzie dla ...

 • Hanna Lis w futerku (FOTO)

  W zestawie ma砤 czarna i szare dodatki. Hanna Lis pojawi砤 si obok swego m昕a na Gali Mistrz體 Sportu. Tomaszowi Lisowi przypad zaszczyt wr阠zania nagr骴 najlepszym sportowcom minionego roku. Ma晨onka tym razem sta砤 w cieniu. Lis wyst眕i砤 w bezpiecznej, ulubionej czerni, kt髍 rozbi砤 szarymi dodatkami. Nie mia砤 jednak zamiaru marzn辨 ...

 • Afera wok蟪 nagrody dla Lisa

  Super Express zasugerowa, by dziennikarz odda nagrod Dziennikarza Roku. Pod koniec ubieg砮go roku Tomasz Lis zosta uhonorowany nagrod dla Dziennikarza Roku. Wygra w dorocznym rankingu bran縪wego magazynu Press. Ale nie wszystkim wyb髍 Lisa przypad do gustu. Jak donosi dziennik.pl, Super Express zasugerowa, 縠 Lis dosta nagrod w wyniku ...