Kam­pa­nia Jen­ny Fa­iry Re­cords to naj­po­pu­lar­niej­sze tren­dy na se­zon je­sie­ń-zi­ma 2022, czy­li mil­le­nial­na sty­li­sty­ka z po­cząt­ku lat 2000. z ka­wał­kiem „Ca­lien­te, Ca­lien­te” w tle.

Pod­kręć tem­pe­ra­tu­rę tej je­sie­ni i baw się sty­lem z no­wą ko­lek­cją Jen­ny Fa­iry Re­cords. Zgar­nij me­ga ko­la­cję z dziew­czy­na­mi z GENZIE @pro­jekt­gen­zie i in­ne na­gro­dy!

Po­dej­mij chal­len­ge Jen­ny Fa­iry Re­cords

Uzu­peł­nie­niem naj­now­szej je­sien­no­-zi­mo­wej kam­pa­nii Jen­ny Fa­iry Re­cords jest chal­len­ge, w któ­rym bio­rą udział to­po­we in­flu­en­cer­ki. Zo­bacz, oceń i za­gło­suj na naj­lep­sze wy­ko­na­nie ka­wał­ka „Ca­lien­te, Ca­lien­te”.

W la­ty­no­ski rytm „Ca­lien­te, Ca­lien­te” ko­ły­szą się śpie­wa­jąc: Na­ta­lia Ko­pisz­ka (@na­ta­lia­ko­pisz­ka), Ka­sia Szy­ma­no­wicz (@ka­sia.szy­ma­no­wicz), Li­la Ja­now­ska (@li­la­ja­now­ska), Ola Ko­wal (@szin­dy), Kor­ne­lia Gro­wo­rek (@kor­ne­lia­gro­wo­rek), Fau­sti (@fau­sty­naf), Wik­to­ria Boch­nak (@kar­to­nii), Ha­nia Pu­chal­ska (@hi­_ha­nia), Le­na Mo­on­li­ght (@le­na­_mo­on­li­ght) i Na­ta­lia Sierz­pu­tow­ska (@sierz­na­tal­ka).

Po­znaj za­sa­dy kon­kur­su:

Na­graj re­el­sa lub tik to­ka in­spi­ro­wa­ne­go vi­deo z #Jen­ny­Girls. W tre­ści oznacz nas @cc­c­sho­es­bags i #JFRe­cords

*In­for­ma­cje o na­gro­dach i re­gu­la­min chal­len­ge­’u znaj­du­je się na pro­fi­lu @cc­c­sho­es­bags